कार्यालयीन कार्यपध्दती : पत्रव्यवहार-टिपणी लेखन | Office Work

Photo of author

By Sarkari Channel

प्रस्तावना:- कोणताही पत्रव्यवहार निकाली काढण्यासाठी कशा पध्दतीने टिपणी लेखन व पत्रव्यवहारचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. याबाबत शासन स्तरावरुन कार्यालयीन कार्यपध्दती तयार केली आहे. त्यानुसार टिपणी व पत्रलेखन करावे.शासन निर्णय दि.30/05/2018 नुसार शासनाच्या वतीने करण्यात येणारा सर्व पत्रव्यवहार /प्रत्येक कागदपत्र /आदेश/पावती व इतर कोणत्याही प्रकारच्या दस्ताऐवजावर सही करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी यांनी सहीखाली स्वत:चे नांव,पदनाम व कार्यालय स्पष्ट शब्दात नमूद करण्याला पाहिजे. “करीता” हा शब्द टाळावा.

कार्यालयीन कार्यपध्दती

अ) कार्यालयीन टिणी

1.टिणी लेखन म्हणजे काय:-

एखादे पत्र/प्रकरण निकालात काढणे सोयीचे व्हावे म्हणून त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही सुचविण्यासाठी त्या पत्रासंबंधी/प्रकरणासंबंधी केलेले मुददेसुद लेखन म्हणजे टिपणी होय.

2.टिपणी लेखन का करावे:-

 • 1.एखादे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी अधिकाऱ्याला त्याची पूर्वपीठीका माहिती करुन देणे.
 • 2.विचाराधीन कागदपत्रात अंतर्भूत असलेल्या मुद्यांचा विचार करणे व प्रत्येक मुद्याची अनुकूल व प्रतिकूल बाजू मांडणे.
 • 3.प्रकरणावर आवश्यक ती कार्यवाही सुचविणे
 • 4.शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची पार्श्वभूमी/मुददे/नियम कायमस्वरुपी अभिलेख म्हणून जतन करणे.

3.उत्तम टिपणीचे वैशिष्टे:-

 • 1.टिपणी लिहिताना 1/3 समास सोडावा.
 • 2.आगोदरच्या टिपणीखाली नवीन टिपणी लिहिताना मध्ये जागा सोडावी.
 • 3.उजव्या बाजूला वर आपल्या विभागाचे नाव किंवा क्रमांक लिहून दिनांक लिहावा.
 • 4.टिपणी थोडक्यात व मुददेसुद लिहावी.
 • 5.टिपणीत परिच्छेद असावेत.
 • 6.प्रत्येक मुद्यास एक परिच्छेद याप्रमाणे परिच्छेदास क्रमांक असावेत.
 • 7.टिपणी लेखनास सुरुवात करताना सर्व प्रथम विचाराधिन पत्राचा उल्लेख करावा.(उदा:- वित्त विभाग शा.नि. दि.01.01.2022 चे अवलोकन व्हावे. किंवा संदर्भात असेल तर उपरोक्त संदर्भीय पत्राचे अवलोकन / संदर्भीय पत्रानुसार)
 • 8.विचाराधिन पत्रातील मुख्य विषय थोडक्यात लिहावा.
 • 9.घटनांचा उल्लेख कालानुक्रमाने असावा. टिकात्मक लेखन टाळावे.
 • 10.सर्व संदर्भ समासात नमूद करावेत व त्याप्रमाणे पताका लावाव्यात.
 • 11.संबंधित विषयाबाबत यापुर्वी निर्णय झाला असल्यास सदर नस्ती टिपणीसोबत ठेवून तिचा उल्लेख समासात करावा.
 • 12.टिपणीत कोणाचाही एकेरी उल्लेख करुन नये.टिपणीची लांबी फार वाढवू नये.
 • 13.टिपणीत आकडेवारी/अहवाल तो स्वतंत्र जोडावा व तसे टिपणीत नमूद करावे.
 • 14.टिपणी ज्या अधिकाऱ्यांना सादर करावयाची आहे.त्या क्रमाने टिपणीच्या शेवटी सर्व संबंधितांच्या मान्यतेच्या सहया आणि आवश्यकता असल्यास अभिप्राय घ्यावेत.
 • 15.टिपणी लिहून झाल्यावर कोरा कागद जोडावा. टिपणीस योग्य त्या पताका लावाव्यात.
 • 16.टिपणी ही सार्वजनिक स्वरुपाची नाही हे लक्षात घेऊन टिपणीबाबत गोपनीयता राखावी. वित्तीय बाबीसंदर्भा टिपणी असल्यास संबंधित विभागाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
 • 17.विषय गुतांगुंतीचा असेल किंवा अनेक मुद्यांवर आदेश पाहिजे असेल तर शेवटी ज्यावर आदेश पाहिजेत.त्यावर 1,2,3 अशा क्रमाने लिहून आदेश मागवावेत.

ब) पत्रलेखन

1.पत्र म्हणजे काय:-

पत्र म्हणजे ज्या माध्यमातून कार्यालयास माहिती मिळते अथवा कार्यालयाकडून माहिती विचारली जाते.कार्यासनांकडून घेतलेलया निर्णयांची माहिती संबंधितास कळविता येते.

2.पत्रव्यवहाराचे प्रकार खालील प्रमाणे आहे.

अ) साधे पत्र:-

 • 1.खाजगी व्यक्ती,संस्था,लोकसेवा आयोग,लोकप्रतिनिधी, लोकायुक्त, केंद्र शासन.
 • 2.भाषा ही अचुक,संक्षिप्त,सुस्पष्ट व पत्राची कालमर्यादा आहे.

ब) अर्धशासकीय पत्र:-

 • 1.महत्वाच्या विषयाकडे वैयक्तिक लक्ष वेधण्यासाठी याचा उपयोग करतात.
 • 2.प्रलंबित माहिती मागवण्यासाठी. शक्यतो समकक्ष किंवा अधिनस्त अधिकाऱ्याला लिहितात
 • 3.विषयास कालमर्यादा असते तसेच तातडी/महत्वाचे असते.

क) कार्यालयीन आदेश:-

 • 1.कार्यालयाच्या अंतर्गत कामकाजाविषयी आदेश.
 • 2.नेमणुका/कार्यविभागणी/जेष्ठता सूची/पदोन्नती इ.
 • 3.अधिनस्त कार्यालयांना सूचना,आदेश कळविण्यासाठी.
ड) ज्ञापन:-
 • 1.औपचारिक आदेश व मंजुरी कळविण्यासाठी/खुलासा मागवणे. विषय मध्यभागी लिहावा.
 • 2.अर्धशासकीय पत्रांना उत्तरे देताना अथवा माहितीचे संकलन करताना याचा वापर करावा करु नये.

इ) परिपत्रक:-

 • 1.विविध कार्यालयांकडून/कार्यालयांतर्गत माहिती संकंलित करणे.
 • 2.सर्व सामान्य सूचना कळविणेकरिता तसेच निर्देश व मार्गदर्शन सूचना कळविणेकरिता.
ई) अनौपचारिक संदर्भ :-
 • 1.मूळ संचिकेवर अभिप्राय मागवण्यासाठी अनौपचारिक संदर्भाचा वापर करतात.
 • 2.अनौपचारिक संदर्भ प्राप्त झाल्यानंतर अपे‍क्षित कार्यवाही पूर्ण करुन संचिका मूळ विभागाकडे पाठवण्यात येते.
ए) शासन निर्णय:-
 • 1.शासनाच्या योजनांना व निर्णयांना मान्यता/मंजूरी. पार्श्वभूमी नमूद केलेली असते.
 • 2.मंत्रालयीन स्तरावरच काढण्यात येतो. मंत्रिमंडळाचा निर्णय समजला जातो
 • 3.भाषा ही अचूक,संक्षिप्त सुस्पष्ट असावी.
 • 4.संबंधित विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक नमूद केलेला असतो.
 • 5.शासन निर्णयात आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती किंवा फेरफार करण्यासाठी शुध्दीपत्र(Corrigendum) काढले जाते.
 • 6.शासन निर्णय स्थायी आदेश संचिकेत समाविष्ट करणे आवश्यकआहे.
 • 7.अभिलेख वर्गीकरणात ‘अ’ प्रकारात जतन करण्यात येतात
ऐ) अधिसुचना:-
 • 1.राज्यपालांच्या आदेशानुसार व नावाने अधिनियमाच्या उपबंधाखाली काढली जाते.राजपत्रात शासकीय मुद्रणालयामार्फत प्रसिध्दी
 • 2.विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने काढणे आवश्यक.असाधारण व साधारण राजपत्रातून प्रसिध्द केले जाते. उपसचिव किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी काढू शकतो.
ओ) प्रसिध्दी पत्रक:-

1.घटना/वृत्त/धोरणांना जनहितार्थ व्यापक प्रसिध्दी देणे. माहिती व जनसंपर्क/महासंचालनालयामार्फत वृत्तपत्रात / पत्रकार परिषदेद्वारे प्रसिध्दी.

औ) पृष्ठांकन:-

1.दोन पत्रे,अर्ज इत्यादींच्या प्रती माहितीसाठी/अभिप्रायासाठी केला जातो. पृष्ठांकन करताना कोणत्याही विशिष्ट सूचना दिल्या असल्यास त्यावर अधिकाऱ्याने पदनामासह स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे

क) टिपणी व पत्रलेखन याबाबत नमुदा देण्यात आले ते पाहावे.

9.क्रमश:

Leave a Comment